تعرفه خطوط

 تعرفه خطوط 3000 و 5000 ارسال پیامک
 نوع خط  تعداد رقم و قیمت سالانه (به ریال)
 8  9  10  11  12  13  14

 3000

 رند  استعلام  استعلام  2800000  2170000  1540000  910000  350000
 نیمه رند  استعلام  استعلام  2400000  1860000  1320000  780000  300000
 غیر رند  استعلام  استعلام  2000000  1550000  1100000  650000  250000

 5000

 رند  استعلام  1540000  1274000  1008000  742000  476000  210000
 نیمه رند  استعلام  1320000  1092000  864000  636000  408000  180000
 غیر رند  استعلام  1100000  910000  720000  530000  340000  150000